สนใจบริการ ติดต่อได้ที่นี่ ทุกวัน
 
     
     
       
         
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
     
     
 
     
รับจัดทำบัญชี ที่ปรึกษาทางด้านบัญชี ดูแลบัญชีรายเดือน รายปี ตรวจภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และจดทะเบียนพาณิชย์ โดยให้บริการจัดทำบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชี ออกแบบระบบบัญชีภายใน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ หรือ Manual จัดทำงบการเงินตั้งแต่ การลงบัญชีรายวันทั่วไป จนถึงการโอนปิดงบการเงิน ด้วยความถูกต้อง และโปร่งใส
     
     
บริการจัดทำบัญชี
จัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีในประเทศไทย และตามข้อกำหนดของประมวลรัษฏากร โดยลงบันทึกบัญชีในระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์
จัดทำบัญชีสำหรับการประกอบการในรูปแบบร้านค้า คณะบุคคล มูลนิธิ สมาคม ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด
จัดทำบัญชีและปิดบัญชีเป็นรายเดือน เช่น งบทดลอง วบกำไร(ขาดทุน) งบดุล
จัดทำสต็อกสินค้า และวัตถุดิบ ณ สถานที่ประกอบการ
เป็นต้น
บริการด้านภาษีอากร
ให้บริการในการยื่นแบบภาษี จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาีษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีต่าง ๆ
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาภาษีอากร
รับตรวจสอบการจัดทำแบบภาษีประเภทต่าง ๆ ณ สถานที่ประกอบการ
รับวางแผนทางด้านภาษีอากร (TAX PLANING)
บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร
บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร โดยผู้เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ เพื่อทำให้เกิดความเชื่อมั่น ในเรื่องของความถูกต้องในการตรวจสอบ เกี่ยวกับมาตรฐานในการตัดสินใจ ในการวิเคราะห์บัญชีต่อไป
     
     
บริการรับจดทะเบียนพาณิชย์
 
รับจดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า คณะบุคคล มูลนิธิ สมาคม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นสาัมัญ บริษัทจำกัด
รับจดทะเบียนเลิกกิจการ ร้านค้า คณะบุคคล มูลนิธิ สมาคม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นสาัมัญ บริษัทจำกัด
ให้คำปรึกษาและวางแผนการจดทะเบียนเลิกกิจการ
   
     
 
   
 
 
 
 
 
 
รับจัดทำบัญชี
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
Site Meter