สนใจบริการ ติดต่อได้ที่นี่ ทุกวัน
 
     
     
       
         
 
 
               
 
 
 
 
 
 
   
         
         
ด้วย ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองหล่ม จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดทำโครงการ “ คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง ” ซึ่งเป็นช่องทางในการสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้กับเยาวชนในโรงเรียนที่ห่างไกล ได้มีโอกาสเรียนรู้วิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำลังมีบทบาทอย่างยิ่งในปัจจุบัน ตลอดจนช่วยสนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของเยาวชน จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อรับบริจาคเครื่องพิวเตอร์มือใหม่ คอมพิวเตอร์มือสอง โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา และทุนทรัพย์
         
   
   

ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองหล่มทุกท่าน ได้คำนึงถึงการช่วยการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน และชุมชนในหมู่บ้าน เป็นช่องทางในการเรียนรู้ นอกเหนือจากการเรียนด้วยตำราเรียน ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ต่อการเรียนรู้ และการใช้ทำงาน ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมี เพื่อการรับรู้ข่าวสาร การค้นคว้าหาข้อมูล และเป็นช่องทางในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่น้อง ๆ หนู ๆ นักเรียนทุกคน

ดังนั้นศิษย์เก่าทุกท่านเห็นสมควร ให้จัดทำโครงการ " คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง ” เพื่อจะได้เพิ่มศักยภาพของนักเรียน และชุมชน เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ และเป็นช่องทางในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เกิดขึ้นแก่ เยาวชน

   
   
   
สำหรับเป้าหมายของโครงการ " คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง ” ขอรับบริจาคเงิน เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใหม่ คอมพิวเตอร์มือสอง อุปกรณ์ติดตั้งระบบเน็ตเวอร์ค โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์กีฬา โดยมีรายละเอียดของเป้าหมาย ดังนี้
         
1.
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ PC (เครื่องใหม่)
3
เครื่อง  

2.

คอมพิวเตอร์มือสอง
3
เครื่อง  
3.
อุปกรณ์ติดตั้งระบบ Network
1
วง  
4.
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์
6
ตัว  
5.
อุปกรณ์กีฬา
1
ชุด  
 
   
   
   
โครงการ " คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง ” ได้ทำการแบ่งสายการรับบริจาคออกเป็น 3 สาย มีรายชื่อดังนี้
         
1.
นายณัฐกานต์ ยังธรรม
สายกรุงเทพมหานคร

2.

นายบุญเกิด โฮนทุมมา
สายกรุงเทพมหานคร
3.
นายชาติชัย ร่มโพธิ์
สายกำแพงเพชร
         
ขั้นตอนการรับบริจาค มีดังนี้
         
1.
การรับบริจาค มีหนังสือขอรับบริจาคจากโรงเรียนบ้านหนองหล่ม พร้อมจดหมายการดำเนินการ การจัดทำโครงการ "คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง" แนบ เพื่อเป็นเอกสารการขอรับบริจาคจากบุคคลทั่วไป
   
2.
สำหรับผู้บริจาคตั้งแต่ 100.00 บาท ขึ้นไป จะประกาศรายชื่อผู้บริจาค ให้ทางเว็บไซต์ www.svp-group.com ส่วนผู้บริจาคไม่ถึง 100.00 บาท จะรวบรวมเข้าซองรวมของสายแต่ละสาย
 
3.
ประกาศชื่อผู้บริจาค และยอดรวมจำนวนเงินร่วมบริจาคทั้งสิ้นที่เว็บไซต์ www.svp-group.com
 
4.
กรณีจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์กีฬา ทุกครั้งจะขอใบกำกับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน ทุกครั้งในการจัดซื้อ และจะเปิดเผยใบกำกับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน ที่เว็บไซต์ www.svp-group.com
   
5.
ยอดเงินบริจาคทั้งหมด จะนำไปจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และอุปกรณ์กีฬา
   
โรงเรียนบ้านหนองหล่ม
บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
     
   
   
กำหนดวัน เริ่มรับบริจาค
ช่วงวันที่ 12 มิย.53 - 17 กค.53 ระยะเวลา 36 วัน
กำหนดวัน จัดซื้อและจัดหาอุปรกณ์
ช่วงวันที่ 18 กค..53 - 23 กค.53 ระยะเวลา 6 วัน
กำหนดวัน ส่งมอบโครงการ "คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง"
ช่วงวันที่ 24 กค.53 - 26 กค.53 ระยะเวลา 3 วัน
   
   
 
1.
นายณัฐกานต์ ยังธรรม
หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์
บริษัทในเครือ เอส.วี.พี. กรุ๊ป
2.
นายบุญเกิด โฮนทุมมา
หัวหน้างานวางแผนซ่อม
บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพ็ค จำกัด
3.
นายุชาติชัย ร่มโพธิ์
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ชำนาญ
ทัณฑสถานเปิดหนองนำขุ่น จ.กำแพงเพชร
       
   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน พร้อมขอบพระคุณเป็นอย่างสูงล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

   
         
 
นายณัฐกานต์ ยังธรรม
     
หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์ บริษัทในเครือ เอส.วี.พี. กรุ๊ป
   
 
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองหล่ม จ.กำแพงเพชร
   
         
         
 
 
         
 
คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง จ.กำแพงเพชร
 
บริจาคคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์กีฬา จ.กำแพงเพชร
     
Gallery   24 กรกฎาคม 2553
Gallery   25 กรกฎาคม 2553
Gallery   26 กรกฎาคม 2553
   
 
 
         
         
   
 
     
 
 
 
 
 
Site Meter